KNOPPAR

Akryl-knopp.

Diameter 25 mm.  Art.nr: 212-42

akryl-knoppar